ועדת גזברות

ועדת גזברות 
ומורשי חתימה מטעם ההתאחדות 
1.מר אלי מתתיהו 
2.מר יובל בריק
3.מר רועי ספראי 


תחומי פעילות:

1. הכנת תקציב שנתי והעברתו לאישור במוסדות העמותה. 
2. ביקורת שוטפת על ביצוע התקציב בהתאם לאישורים שניתנו. 
3. אחריות ועבודה שוטפת עם רו"ח הנה"ח.
4. הכנת ספרי החשבונות של העמותה, דו"חות תקציב ומאזן. 
5. העברת דו"חות תקציב ומאזן למשרד הפנים ולגופים אחרים, לביקורת תקופתית ושנתית.
6. השגת מימון ממשלתי ואחר לפרוייקטים של פיתוח, ומעקב אחר ביצועם.
7. אחריות על וועדות מכרזים, תמיכות ואחרות. 
8. פיקוח וניהול מעקב ובקרה אחר הגופים והועדות בעמותה
עבור לתוכן העמוד