הנהלה-ועד מנהל המייסדים


הנהלת ההתאחדות- ועד מנהל וחבר המייסדים

יו"ר ההתאחדות ומייסד- מר אלי מתתיהו 
מנכ"ל ההתאחדות ומייסד- מר יובל בריק 
 
סגן יו"ר ומייסד - מר משה אור חי שמואלי
חבר ועד מנהל  ומייסד -מר  איציק קדוש   
חבר ועד מנהל ומייסד -מר ירון צברי
חבר ועד מנהל ומייסד - מר רונן ארגמן
חבר ועד מנהל ומייסד- מר רועי ספראי
חבר ועד מנהל- מר אמיר דונדושנסקי
חבר ועד מנהל - מר אשר רוב
חבר ועד מנהל - מר גיל סנדלר
חבר ועד מנהל - מר יוסי זיו
חבר ועד מנהל - מר יורם גורי
חבר ועד מנהל - מר עופר מתתיהו
חבר ועדת ביקורת - מר צביקה ג'רבי
 
יו"רים בועדות השונות:
 
יו"ר ועדת הדרכה - מר אורן גור 
יו"ר ועדת רכש - מר רונן ארגמן 
יו"ר ועדת שת"פים- מר משה אור חי  
יו"ר ועדת קבלה ובוררות -  
יו"ר ועדת ביקורת - מר יורם בן עזרי 
יו"ר ועדת שיווק ויח"צ -מר רועי ספראי   


הועד המנהל - 
מונה לכל הפחות 7  חברים הנבחרים ע"י האסיפה הכללית .
הועד המנהל מנהל באורח שוטף את ענייני הארגון והוא מייצג את הארגון בפני כל אדם,מוסד,רשות 
או גוף משפטי ,בכפוף להחלטות ההנהלה . הועד רשאי לקבל או לפטר עובדים וכן להתקשר בכל 
התקשרויות והתחייבויות שהן בשם הארגון בפי שימצא לנכון במסגרת מטרות הארגון .
הועד יתכנס לישיבות אחת לכמה זמן אך לא פחות מפעם ברבעון .
עבור לתוכן העמוד